AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
VII. HASAN ÖZDERİN MAKALE YARIŞMASI
 

I. Yarışmanın Amacı ve Konusu:
Yarışmanın amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitim ile edinmiş oldukları hukuk nosyonunu uygulamaya yönelik olarak kullanabilme, yorum yapabilme, konuyla ilgili yargı içtihatlarını değerlendirebilme ve fikirlerini hukuksal yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaya çalışmaktır. Temel olarak bu amaçla düzenlenen ilk altı yarışmanın her birinde hukukun farklı alanlarından güncel bir konu belirlenmiş ve katılımcılardan o konunun teorik ve pratik hukuki boyutunun değerlendirildiği bilimsel yazım kurallarına uygun hazırlanmış makaleler ile yarışmaya katılmaları talep edilmiştir. Ancak bu yıl gerçekleştirilmekte olan 7. yarışma ile birlikte, konu değişikliğine gidilmektedir. Yeni konu “Nasıl Bir Hukuk Eğitimi?” dir. Öğrencilerden, önceki yılların aksine, herhangi bir konunun hukuki boyutunun değerlendirilmesi değil bizatihi hukuk eğitiminin/sisteminin kendisinin değerlendirilmesi talep edilmektedir.
Böyle bir konunun seçilmesinin nedenlerinden biri, konunun güncel oluşudur. Gerçekten, hukuk eğitiminin/öğretiminin nasıl olması gerektiği konusu son yıllarda hukuk teorisyenlerinin ve hukuk uygulayıcılarının gündemini meşgul etmektedir. Üniversiteler ile çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının organize ettiği bilimsel toplantılarda (sempozyum, konferans, panel vb.) bu konu tartışılmaktadır. Özellikle ülkemizde son yıllarda hukuk fakültelerinin sayısında meydana gelen hızlı artış ve bu hızlı artışın ortaya çıkardığı eksiklik ve aksaklıklar konunun önemini artırmıştır. Ülkemizde şu anda devlet üniversiteleri bünyesinde 35, vakıf üniversiteleri bünyesinde 44 ve KKTC’de 5 olmak üzere toplamda 84 hukuk fakültesi bulunmaktadır ve bu sayı her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Bu hızlı artış, beraberinde, “Kalite düşüyor mu?” sorusunu akıllara getirmektedir. Zira özellikle yeni kurulan hukuk fakültelerindeki alt yapı eksikliği (öğretim elemanı sayısı azlığı vb.) önemli ölçüde dikkat çekmektedir.
İşte bu ve benzeri nedenlerle Yarışmanın bu yılki konusunun “hukuk eğitimi/öğretimi” olmasına karar verilmiştir. Böylece, hukukun diğer paydaşlarının görüşlerini beyan ettikleri bir ortamda, en önemli paydaşlardan biri olan hukuk öğrencilerine de görüşlerini paylaşma/sunma imkânı verilmiş olmaktadır.
Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele almak konusunda serbestîye sahiptirler. Hukuk eğitimine ilişkin olmak kaydıyla, ucundan kıyısından dahi olsa konuyu istedikleri şekilde inceleyebilirler.

II. Yarışmanın Yürütülmesi:
1. Yarışma kurallarının belirlenmesi ve uygulanması ile Yarışma Jürisinin belirlenmesi vb. gibi yarışma sürecine ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve alınması gereken her türlü karar, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulmuş olan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Özderin Makale Yarışması Organizasyon Komitesi tarafından alınır ve yerine getirilir.
2. Yarışma Organizasyon Komitesi şu kişilerden oluşur:
– Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
– Av. Polat BALKAN (Antalya Barosu Başkanı)
– Yrd. Doç. Dr. Yılmaz YURTSEVEN (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
– Av. M. Mesut ÖZDERİN (Antalya Barosu)

III. Yarışmaya Katılım Şartları:
1. Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açıktır. Bu çerçevede; katılımcıların, Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC’de bulunan herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesi bünyesindeki bir hukuk fakültesinde (lisans aşamasında) hâlihazırda öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir.
2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte yarışmaya katılamazlar.
4. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Özderin Makale Yarışması’nın önceki yıllarda düzenlenen yarışmalarında dereceye girip ödül kazanmış olan öğrenciler sonraki yıllarda düzenlenen yarışmalar için başvuruda bulunamazlar.
5. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün ve spesifik olmalıdır. Bu anlamda; daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
6. Dereceye giren makalelerden, Yarışma Jürisinin salt çoğunluğunun “yayımlanabilir” oyunu alan ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulunca uygun görülenlerin, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması hususunu, makale sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başlangıçta veya sonradan Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.
8. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

IV. Makalelerin Şekil Şartları:
1. Yarışma için gönderilecek makalelerin yazı dilinin Türkçe olması, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.
2. Makaleler;
– Türkçe ve İngilizce “başlık” içermelidir.
– En fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce “özet”ler içermelidir.
– En fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar kelimeler (keywords)” içermelidir.
– Başka bir kaynağa atıf yapılmış ise, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği “kaynakça” içermelidir. Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır.
– “İçindekiler” ve “Kısaltmalar Listesi” içermemelidir.
– Kapak sayfası vb. içermemelidir.
3. Makale metinleri bilgisayarda şu şekilde hazırlanmalıdır:
– Makale ana başlığı: Tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortaya hizalanmış olmalıdır.
– Ana metin: “Times New Roman” yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, 1.5 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
– Dipnotlar: Sayfa altında, “Times New Roman” yazı tipinde, 9 punto büyüklükte, 1 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
4. Makaleler A4 ebatlı sayfaya; alt: 1,5 cm, sağ: 2 cm, üst: 2,5 cm, sol: 3 cm kenar boşluğu bırakılarak oluşturulmalıdır. Makaleler sayfaların tek yüzüne yazılarak oluşturulmalıdır, arkalı-önlü olmamalıdır. Ayrıca sayfalar (en baştan en sona) numaralandırılmış olmalıdır.
5. Makale hacmi konusunda üst sınır bulunmaktadır. Buna göre, makaleler 20.000 (yirmi bin) sözcüğü (yaklaşık 50-55 sayfa) aşmamalıdır.
6. a) Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı (kitap adı italik olmalıdır), Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır.
Örnek: Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, İstanbul 2010.
b) Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi (dergi ismi italik olmalıdır), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, Makalenin ilk ve son sayfa numaraları. Yazarın ad ve soyadı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır.
Örnek: Öden, Merih, Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 3, 2009, s. 659-691.
7. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir ilgili sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.
a) Kitaba yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır:
Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası.
Örnek: Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, İstanbul 2010, s.32.
Aynı kitaba yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.
Örnek: Eren, s. 178.
b) Makaleye yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi (dergi ismi italik olmalıdır), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, atıf yapılan sayfa.
Örnek: Öden, Merih, Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi, AÜHFD, C:58, S:3, s. 672.
Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.
Örnek: Öden, s. 680.
8. Yarışmacıya ilişkin bilgiler (adı, soyadı, kurumu vb.) makale içeriğinde (ana başlık altında veya herhangi bir yerde) kesinlikle yer almamış olmalıdır.

V. Yarışmaya Başvuru ve Gerekli Belgeler
1. Yarışmaya başvuru, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na hitaben yazılmış (başvuru iradesini içeren) bir dilekçe ile yapılacaktır. Söz konusu dilekçe, başvurucunun telefon numarası ve e-posta bilgilerini de içermeli ve ayrıca başvurucunun öğrenci belgesi dilekçeye ek olarak konulmalıdır. Dilekçe ve eki (öğrenci belgesi), 2 nüsha olarak hazırlanmalı ve her nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
2. Yarışma için hazırlanan makale 6 nüsha olarak çoğaltılmalı ve her bir nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
3. Makalenin bilgisayar ortamındaki halinin bir kopyası boş bir CD içerisine kopyalanmalı ve söz konusu CD bir poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
4. İlk üç maddede belirtilen şekilde hazırlanmış olan;
– Dilekçe ve eki (2 nüsha)
– Makaleler (6 nüsha)
– CD (1 adet)
kapalı bir zarf içerisine koyulmak suretiyle paketlenmelidir. Söz konusu zarf (paket) “Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Dumlupınar Bulvarı, 07058, Kampüs, Konyaaltı/ANTALYA” adresine, taahhütlü olarak posta veya kargo ile yahut elden teslim suretiyle ulaştırılmalıdır.
5. Kargolama nedeniyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden Yarışma Organizasyon Komitesi veya ilgili kurumlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

VI. Yarışma Jürisi:
Makalelerin değerlendirilmesi ve puanlanması, Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından oluşturulacak olan Yarışma Jürisi tarafından yapılacaktır. Yarışma Jürisi, 3 (üç), 5 (beş) veya 7 (yedi) kişiden oluşacaktır. Jüri üyeleri akademisyenler, yüksek yargı üyeleri veya avukatlar arasından seçilecektir. Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından gerekli görülmesi halinde, sonuç açıklanma tarihinden önce olmamak üzere, jüri üyelerinin isimleri ilan edilebilecektir.

VII. Ödüller:
Birincilik Ödülü : 4.000 TL
İkincilik Ödülü : 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL

VIII. Süreç:
Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2018 tarihine kadar makalelerin belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir.
Sonuç Açıklama Tarihi: Dereceye giren yarışmacılar 15 Eylül 2018 tarihinde açıklanacaktır.
Ödül Töreni: Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 2018 yılı Ekim ayı son haftası içerisinde olmak üzere Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek bir tarihte Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapılacak bir törenle verilecektir.

IX. Duyurular:
Yarışmaya ilişkin tüm duyuru, açıklama ve ilanlar Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sitesinden  ve Hasan Özderin Makale Yarışması Facebook sayfasından  yapılacaktır.

X. İletişim:
Yarışmaya ilişkin her türlü soru ve önerileriniz için:
Arş. Gör. Yasin ERDOĞAN (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Tel: 0242 227 44 00 (2720)
E-posta: erdoganyasin01@gmail.com


Bu sayfa en son 24-11-2017 14:28 tarihinde güncellenmiştir.