Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme - Lisans

 

Program Tanımları

Kuruluş

Türk-Alman Üniversitesi İşletme bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında, 2011 yılında kurulmuş olup, ilk mezunlarını 2016-2017 akademik yılında vermiştir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İşletme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans ( 4 yıl)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabul koşulları Türk Alman Üniversitesi web sitesinde “Öğrenci” sekmesinde yer alan “Aday Öğrenci” sekmesi altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.tau.edu.tr/ogrenci_isleri/ogrenci_kabulu

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve üniversitemizin “Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün çalışmalarından başarılı olmuş, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS kredisini tamamlayarak, AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploma verilir.  Ayrıntılı bilgi “Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.                                          

Program Profili

İşletme lisans programının amacı, öğrencilerine İşletme bilimi alanında temel mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, küresel rekabet ortamının gerektirdiği analitik düşünebilme, yenilikleri yakından takip ederek değişime uyum sağlayabilme, işletmesel sorunlara çözüm üretebilme becerilerini, girişimcilik ve yöneticilik vasıflarını kazanmış mezunlar yetiştirmektir. Disiplinler arası bir program olma özelliğine sahip İşletme Bölümü öğretim planı, muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, sayısal yöntemler gibi doğrudan İşletme Bilimi ile ilgili alanlara ait derslerin yanı sıra İktisat, Hukuk ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarından zorunlu ya da seçimlik dersler ile zenginleştirilmiş bir öğretim planıdır. Öğrencilerin öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaları açısından önemli olan staj da öğretim planının önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimizin Almancanın yanı sıra İngilizceye de hâkim olmaları, ana hedeflerimizdendir.

İşletme Bölümü mezunları ulusal ve uluslararası firmalarda, devlet kurumlarında kariyer yapma imkânına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda görev alabileceği gibi, Almanca bilgileri sayesinde yurt dışında da çalışabilme imkânına sahip olabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

 

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde, yurtiçinde ve gidilecek ülke bazında gerekli koşulları (TOEFL, GRE, GMAT, TestDaF vb.) yerine getirmeleri durumunda yurtdışında lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli üniversitemiz Web sitesi "Ders Öğretim Planı” sekmesinde  ve Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.tau.edu.tr/iktisadiidaribilimlerfakultesi/isletme_ogretim_plani

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171008-3.htm

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları yukarıda açıklanmış olan “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde yer almaktadır.

 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm Başkanı)

İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu

Şahinkaya Cad. 86 Beykoz 34820 İstanbul

Tel: 0216 333 32 13 E-posta: meydanoglu@tau.edu.tr

 

Bölüm Olanakları

 

Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör, 2 doçent, 6 araştırma görevlisi ve 2547 sayılı YÖK Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer Yükseköğretim mevzuatında düzenlenen hükümlere göre çalışmakta olan  yabancı uyruklu yardımcı doçent bulunmaktadır. Bu öğretim üyelerinin yanı sıra, Flying Faculty kapsamında partner üniversitelerden gelen Alman öğretim üyeleri de bölümde ders vermektedir.

Almanca hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler için Almanya'da burslu olarak çeşitli proje ve etkinliklere (örn. Almanca dil kursları, Almanya'da yaz okulu) katılma imkânı mevcuttur. Burs desteği Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve Alman Akademik Değişim Hizmeti (DAAD) tarafından verilmektedir.

Öğretim planına göre yapılması zorunlu olan ve sigorta primleri TAÜ tarafından ödenen staj ile öğrenciler öğrenimleri sırasında elde ettikleri bilgi ve becerileri işletmelerde uygulama imkânına sahip olurlar.

Erasmus+ Değişim Programı ile öğrenciler anlaşmalı üniversitelerde de ders alabilme ve uluslararası deneyim kazanma şansına sahiptirler.

 

Program Çıktıları

 

        Temel İşletme fonksiyonları "muhasebe", "finans", "pazarlama", "üretim yönetimi", "yönetim ve organizasyon" ile ve işletmecilikte sıklıkla kullanılan sayısal tekniklerle ilgili teorik bilgiye sahip olma

        Edindiği bilgiyi, tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme fonksiyonları ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamak için kullanabilme

        İşletmelerde karşılaşılan problemleri tanımlayabilme ve çözüm geliştirmek için niteliksel ve niceliksel yöntemleri uygulayarak veri toplayabilme, verileri düzenleyebilme, verileri analiz edebilme, analiz sonuçlarını   yorumlayabilme

        İşletmeciliğin gerektirdiği temel bilişim teknolojilerini kullanabilme

        İşletme bilimi ile ilgili diğer disiplinlere (iktisat, hukuk, yönetim bilişim sistemleri, sayısal bilimler vb.) ilişkin temel bilgilere sahip olma ve işletme alanında bu bilgilerden yararlanma

        Bölümün öğretim dili olan Almancayı alanıyla ilgili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme, ayrıca İngilizce yabancı dil bilgisi kazanma

        Yapı ve içerik açısından yeterli, anlaşılır ve kaliteli dokümanlar hazırlama ve sunumlar yapma

        Kendi kendine öğrenme becerisi ile öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve bunun giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürebilme

        Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanı ile ilgili yeniliklere, bireysel ve kurumsal gelişime açık olma

        İşletmeyi ilgilendiren konularda takım çalışması yaparak bilgi ve teknikleri paylaşabilme, birlikte geliştirebilme ve uygulayabilme

        İşletme fonksiyonları, problem çözümleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma

 

Program Çıktıları – Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) İlişkilendirme:


Bu sayfa 23-11-2017 10:20 tarihinde güncellendi.