TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ / TÜRKISCH-DEUTSCHE UNIVERSITÄT

FEN FAKÜLTESİ / FAKULTÄT FÜR NATURWISSENSCHAFTEN

MALZEME BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PLANI

STUDIENVERLAUFSPLAN VON MATERIALWISSENSCHAFTEN UND -TECHNOLOGIE

(24.07.2018 Tarih ve 2018/07-51 Sayılı Senato Kararı)

 

T

: Haftalık teorik ders saati

VL

: Theorie Semesterwochenstunden

U

: Haftalık uygulama ders saati

UE

: Übung Semesterwochenstunden

L

: Haftalık laboratuvar ders saati

LP

: Labor Semesterwochenstunden

HDS

: Haftalık ders saati

SWS

: Semesterwochenstunden

AKTS

: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

ECTS

: Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von   Studienleistungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ YIL / ERSTES JAHR

1. Yarıyıl / 1. Semester

Kodu
Kode

Dersin Adı
Modulname

T
VL

U
UE

L
LP

AKTS
ECTS

PHY111

Fizik I
Physik I

2

1

2

6

CHE111

Kimya I
Chemie I

2

1

2

6

BIO111

Biyoloji
Biologie

2

1

2

6

MAT103

Analiz I
Analysis I

3

2

 

6

NWI107

Doğa Bilimlerine Giriş
Einführung in Naturwissenschaften

2

 

 

2

DEU121

Teknik Almanca I
Technisches Deutsch I

2

 

 

2

ENG101

İngilizce I
Englisch I

3

 

 

2

 

Toplam/Summe      

30

 

2. Yarıyıl / 2. Semester

Kodu
Kode

Dersin Adı
Modulname

T
VL

U
UE

L
LP

AKTS
ECTS

PHY112*

Fizik II
Physik II

2

1

2

6

CHE112*

Kimya II
Chemie II

2

1

2

6

MAT112*

Analiz II ve Lineer Cebir
Analysis II und Lineare Algebra

3

2

 

6

NWI102*

Programlamaya Giriş
Einführung in Programmierung

2

 

2

6

NWI106*

Proje Yönetimi
Projektmanagement

2

 

 

2

DEU122*

Teknik Almanca II
Technisches Deutsch II

2

 

 

2

ENG102

İngilizce II
Englisch II

3

 

 

2

 

Toplam/Summe

     

30

 

İKİNCİ YIL / ZWEITES JAHR

3. Yarıyıl / 3. Semester

Kodu
Kode

Dersin Adı
Modulname

T
VL

U
UE

L
LP

AKTS
ECTS

NWI201

Fiziksel Kimya I
Physikalische Chemie I

3

1

1

6

MWT201

Malzeme Yapısı                                                   
Struktur der Materie

2

2

1

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach

 

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach

 

6

TUR001

Türkçe I
Türkisch I

2

 

 

2

AIT001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I

2

 

 

2

ENG201

İngilizce III
Englisch III

3

 

 

2

 

Toplam/Summe

     

30

 

4. Yarıyıl / 4. Semester

Kodu
Kode

Dersin Adı
Modulname

T
VL

U
UE

L
LP

AKTS
ECTS

NWI202

Fiziksel Kimya II
Physikalische Chemie II

3

1

1

6

NWI204

Ölçüm Teknikleri
Messtechnik

2

1

1

6

MWT202

Katıların Termodinamiği
Thermodynamik des Festkörpers

2

2

 

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach

 

6

TUR002

Türkçe II
Türkisch II

2

 

 

2

AIT002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II

2

 

 

2

ENG202

İngilizce IV
Englisch IV

3

 

 

2

 

Toplam/Summe

     

30

 

ÜÇÜNCÜ YIL / DRITTES JAHR

5. Yarıyıl / 5. Semester

Kodu
Kode

Dersin Adı
Modulname

T
VL

U
UE

L
LP

AKTS
ECTS

MAT201

Diferansiyel Denklemler
Differentialgleichungen

2

2

1

6

MWT301

Reel Kristaller ve Özellikleri
Realkristalle und ihre Eigenschaften

2

 

2

6

MWT303

Teknik Mekanik
Technische Mechanik

3

2

 

6

MWT305

Malzeme Biliminde Karakterizasyon Metotları
Charakterisierungsmethoden der Materialwissenschaft

3

1

 

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach

 

6

 

Toplam/Summe

     

30

 

6. Yarıyıl / 6. Semester

Kodu
Kode

Dersin Adı
Modulname

T
VL

U
UE

L
LP

AKTS
ECTS

NWI302

İstatistiksel ve Sayısal Yöntemler
Statistische und Numerische Methoden

2

2

 

6

MWT302

Malzeme Üretim ve İşleme Teknolojileri
Materialherstellung und -verarbeitung

2

2

1

6

MWT304

Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Mechanisches Materialverhalten

3

1

 

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach

 

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach

 

6

 

Toplam/Summe

     

30

 

DÖRDÜNCÜ YIL / VIERTES JAHR

7. Yarıyıl / 7. Semester

Kodu
Kode

Dersin Adı
Modulname

T
VL

U
UE

L
LP

AKTS
ECTS

MWT401

Proje I (Tez Hazırlık ve Seminer)
Projekt I  (Vorbereitung für Thesis und Seminar)

1

 

4

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach

 

 

 

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach

 

 

 

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach

 

 

 

6

NWI401

Bilimsel Çalışma Yöntemleri
Wissenschaftlisches Arbeiten

2

 

 

2

ISG001

İş Sağlığı ve İş Güvenliği I
Arbeitsschutz und -sicherheit I

2

 

 

2

ENG341

Teknik İngilizce I
Technisches Englisch I

2

 

 

2

 

Toplam/Summe

     

30

 

8. Yarıyıl / 8. Semester

Kodu
Kode

Dersin Adı
Modulname

T
VL

U
UE

L
LP

AKTS
ECTS

MWT402

Proje II (Bitirme Tezi)
Projektarbeit II (Bachelor Thesis)

1

 

7

12

MWT404

Seminer
Seminar

2

 

 

4

 

Zorunlu Sosyal Seçmeli Ders**
Wahlpflichtfach (sozialer Bereich)

 

3

 

Zorunlu Sosyal Seçmeli Ders**
Wahlpflichtfach (sozialer Bereich)

 

3

PRK400

Endüstri Stajı Semineri
Seminar zur Industriepraxis

2

 

 

4

ISG002

İş Sağlığı ve İş Güvenliği II
Arbeitsschutz und -sicherheit II

2

 

 

2

ENG342

Teknik İngilizce II
Technisches Englisch II

 

2

 

 

2

 

Toplam/Summe

     

30

 

* Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından Güz Yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının  II. yarıyılında yer alan dersleri alabilirler.

** Hukuk, Kültür ve Sosyal Bilimler ile İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin o dönem açılacak uygun kredili derslerinden alabilirler.

 

 

MALZEME BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PLANI

STUDIENVERLAUFSPLAN VON

MATERIALWISSENSCHAFTEN UND -TECHNOLOGIE

Seçmeli Dersler / Wahlpflichtfächer

Kodu
Kode

Dersin Adı
Modulname

T
VL

U
UE

L
LP

AKTS
ECTS

MWT203

Malzeme Kimyası

2

1

1

6

Chemie der Werkstoffe

MWT306

Yapı Malzemeleri

2

1

1

6

Konstruktionswerkstoffe

MWT307

Polimerik Malzemeler

2

 

2

6

Polymerwerkstoffe

MWT308

Toz Metalurjisi

2

1

1

6

Pulvermetallurgie

MWT309

Metalik Malzemeler

2

1

1

6

Metallische Werkstoffe

MWT310

Biyomalzemeler

3

 

2

6

Biomaterialien

MWT312

Kompozit Malzemeler

2

1

1

6

Verbundwerkstoffe

MWT403

Reel Kristallerde Difüzyon ve Taşınım

2

1

1

6

Diffusion und Transport in Realkristallen

MWT405

Fonksiyonel Malzemeler

2

1

1

6

Funktionelle Materialien

MWT406

Yoğun Maddenin Fonksiyonel Özellikleri

2

1

1

6

Funktionseigenschaften kondensierter Materie

MWT408

Malzemelerin İleri Karakterizasyon Teknikleri

2

1

1

6

Fortgeschrittene Methoden der Werkstoffcharakterisierung

MBT201

Hücre Biyolojisi

3

1

1

6

Zellbiologie

MBT202

Biyofiziksel Kimya

3

1

 

6

Biophysikalische Chemie

MBT211

Biyokimya I

2

1

2

6

Biochemie I

MBT212

Biyokimya II

3

 

2

6

Biochemie II

MBT222

Moleküler Biyoteknoloji I

2

1

2

6

Molekulare Biotechnologie I

MBT323

Moleküler Biyoteknoloji II

2

1

2

6

Molekulare Biotechnologie II

MBT451

Biyoenformatik

2

 

2

6

Bioinformatik

MBT471

Hücre-Malzeme Etkileşimleri

3

 

2

6

Zell-Material-Wechselwirkungen

MBT473

Doku Mühendisliği

3

 

2

6

Tissue Engineering

MBT476

Wirkstoffforschung

3

 

2

6

Etken Madde Araştırmaları

MBT477

Nanobiyoteknoloji

3

 

2

6

Nanobiotechnologie

MBT478

Doğal Madde Üretimi

3

 

2

6

Naturstoffproduktion

NWI203

Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve  Bilgisayar Destekli Tasarım

1

2

1

6

Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD

NWI301

Biyobilimler için Organik Kimya

2

1

2

6

Organische Chemie für Biowissenschaften

NWI405

Yoğun Madde Fiziği

3

1

 

6

Festkörperphysik

NWI407

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

2

1

1

6

Erneuerbare Energietechnologie

MEC109

Statik

3

2

 

6

Statik

MEC207

Malzeme Teknolojisi

3

1

1

6

Werkstofftechnik

ETE101

Sayısal Tasarım

2

1

1

6

Digitaldesign

ETE102

Elektrotekniğin Temelleri

3

1

1

6

Grundlagen der Elektrotechnik

ETE201

Elektrik Devreleri I

3

2

 

6

Elektrische Netzwerke I

ETE202

Elektrik Devreleri II

3

2

 

6

 


Aktualisiert 2018-12-25 15:06:27